UVJETI I ODREBE WEB STRANICE restoran-raj.hr

I Pojmovi

 1. Strane ugovora o pružanju elektronskih usluga su: Partnerski restoran i Kupac koji izvrši narudžbu u Partnerskom restoranu po svom izboru.
 2. Partnerski restoran je Amalia ugostiteljstvo d.o.o., Trg Svetog Trojstva 26, 42230 Ludbreg, HR, NIP: 63359149962. Trgovački agent u obliku Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71 djeluje u ime i za račun Partnerskog restorana i ovlašten je primati izjave volje, prihvaćati pogodnosti i sklapati ugovore u ime i za račun Partnerskog restorana kao dio IT sustava za rukovanje gastro narudžbama a koji se pojavljuju pod imenom Skubacz.pl i/ ili Restaumatic.com.
 3. Kupac je fizička osoba (uključujući i Potrošača) koja ima 18 godina i ima punu poslovnu sposobnost, odnosno poslovno sposobna pravna osoba ili organizacijska jedinica. Kupac može biti fizička osoba koja ima 13 godina, ali mlađa od 18 godina u mjeri u kojoj može stjecati prava i preuzimati obveze u skladu s odredbama općeg mjerodavnog prava, odnosno u manjim svakodnevnim stvarima.
 4. Agent je: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71. Restaumatic Sp. z o.o. je, također, pružatelj web stranice koja djeluje pod imenom Skubacz.pl i/ili Restaumatic.com, a koji djeluje samo u ime i za račun Partnerskog restorana.
 5. IT sustav pod nazivom Skubacz.pl i/ili Restaumatic.com je softver kojeg koristi Partnerski restoran a putem kojeg Kupac može naručiti proizvode i usluge koje nudi Partnerski restoran.
 6. Narudžba, za potrebe ovog dokumenta, je pravni čin koji se izvršava koristeći softver, a tijekom kojeg Kupac izražava volju za kupnjom naručenih proizvoda i usluga u skladu s njihovim opisom i cijenom.
 7. Plaćanje je čin plaćanja cijene za narudžbu na način koji je odabran prilikom narudžbe i naveden u Pravilniku.
 8. Partnerski restoran Amalia ugostiteljstvo d.o.o., Trg Svetog Trojstva 26, 42230 Ludbreg, HR, NIP: 63359149962 je Administrator osobnih podataka.
 9. Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, adresa e-pošte: kontakt@restaumatic.com je Subjekt koji obrađuje osobne podatke u smislu Pravilnika.

II Opće odredbe

 1. U smislu usluga koje se pružaju elektroničkim putem, ovaj dokument je Pravilnik iz čl. 9 Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Zbornik zakona iz 2002., br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama). Pravilnik je upućen svim korisnicima putem Internetske usluge. Agent, Partnerski restoran i Kupac obvezuju se poštivati sve odredbe Pravilnika.
 2. Sve informacije sadržane i prikazane putem internetske usluge, posebice na web stranici Partnerskog restorana, koje se odnose na robu i usluge, uključujući njihove cijene, ne predstavljaju komercijalnu ponudu u smislu čl. 66 Građanskog zakona, već poziv na sklapanje ugovora iz čl. 71 Građanskog zakonika.
 3. Kupcu je zabranjeno korištenje internetske usluge na način koji je protivan zakonu, moralu ili krši legitimne interese Partnerskog restorana i Agenta. Konkretno, Kupac neće poduzeti nikakve radnje koje bi mogle izložiti Partnerski restoran ili Agenta bilo kakvoj šteti na imovini ili narušavanju ugleda.
 4. Kupac izjavljuje da su podaci koje je naveo u obrascu za narudžbu, posebno adresa i adresa e-pošte, točni, istiniti i potpuni. U slučaju davanja lažnih ili podataka ili podataka koji ne pripadaju Kupcu, Partnerski restoran može o ovoj činjenici obavijestiti Agenta, koji može odmah ukloniti narudžbu Kupca i obavijestiti nadležna državna tijela.
 5. Ako se transakcije provode korištenjem podataka Kupca, Kupac snosi troškove za njih, ako nije obavijestio Partnerski restoran odmah nakon što je otkrio činjenicu nezakonitog korištenja njegovih podataka.

III Prihvat i izvršenje narudžbi

 1. Uvjet za korištenje Internet usluge je pročitati i prihvatiti ovaj Pravilnik.
 2. Prilikom narudžbe Kupac se obvezuje dati svoje istinite i potpune podatke koje zahtijeva IT sustav te potvrđuje da naručuje uz obvezu plaćanja.
 3. Partnerski restoran zadržava pravo potvrde narudžbe i točnosti podataka telefonski ili e-poštom. U nedostatku kontakta s Kupcem, kod nepotpunih podataka, sumnje da podaci nisu istiniti, pripadaju trećim stranama ili promocija nije namijenjena Kupcu, Partnerski restoran ima pravo otkazati narudžbu bez navođenja razloga.
 4. Ako je Kupac izvršio narudžbu koristeći promociju, popust na cijenu ili druge povlastice na koje nije imao pravo, Kupac se obvezuje platiti punu cijenu. Partnerski restoran Partner ima pravo tijekom izvršenja narudžbe provjeriti pravo Kupca na kupnju robe i usluga po povlaštenim uvjetima.

IV Dodatne informacije o online narudžbama

 1. Ugovor između Kupca i Partnerskog restorana smatra se sklopljenim samo kada Partnerski restoran potvrdi Kupcu da je prihvatio narudžbu za izvršenje, navodeći vrijeme isporuke ili preuzimanja narudžbe.
 2. Partnerski Restoran i Zastupnik imaju pravo otkazati potvrđenu narudžbu u sljedećim slučajevima:
  a. kršenje načela opisanih u točki III Pravilnika
  b. kvar ili tehnička ili organizacijska ograničenja koja sprječavaju ili ozbiljno ometaju izvršenje narudžbe
  c. nedostatak adekvatnih resursa ili proizvoda za izvršenje narudžbe, što partnerski restoran nije mogao predvidjeti unatoč tome što je postupio s dužnom pažnjom
  d. u slučaju osnovane sumnje da su podaci koje je Kupac dao lažni, da pripadaju trećim osobama, da Kupac nema pravnu sposobnost plaćanja u smislu građanskog prava
 3. Partnerski restoran obvezuje se odmah, ako je moguće, objaviti informacije na svojoj web stranici o postojećim ograničenjima ili nemogućnosti ispunjavanja Narudžbi.
 4. Partnerski restoran potvrđuje prihvaćanje narudžbe iskazivanjem relevantnih podataka Kupcu na ekranu uređaja na kojem je Kupac izvršio narudžbu. Uz to, Kupac će dobiti poruku e-poštom, a u posebnim slučajevima i SMS-om. Izvođenje jedne od gore navedenih aktivnosti od strane Partnerskog restorana sinonim je za učinkovitu dostavu potvrde narudžbe Kupcu.
 5. Zadano vrijeme ispunjenja narudžbe treba tretirati kao planirano i njegovo prekoračenje za 80% ne smatra se neispunjenjem narudžbe i ne predstavlja razlog za pritužbu.

V Metode plaćanja

 1. Prilikom narudžbe Kupac bira jedan od dostupnih načina plaćanja: gotovinom, karticom putem terminala za plaćanje Partnerskog restorana ili online plaćanjem.
 2. Podmirenje plaćanja od strane Kupca Agentu putem internetskog plaćanja sinonim je za ispunjenje obveze od strane Kupca.
 3. Ako se plaćanje vrši online, Partnerski restoran će prihvatiti nalog za izvršenje pod uvjetom da Agent potvrdi primitak sredstava. Dokument potvrde da su sredstva uplaćena na račun Kupca nije dovoljan. Ako Partnerski restoran otkaže narudžbu plaćenu online putem, Agent će vratiti uplatu u ime Partnerskog restorana Nalog za povrat uplate od strane Agenta će se izvršiti najkasnije u roku od 72 sata od dana kada je agent primio informaciju o otkazivanju narudžbe i nalogu za povrat sredstava. Datum povrata je datum na koji Agent predaje nalog za povrat dugovanog iznosa Operatoru plaćanja.
 4. Ako Kupac izvrši narudžbu uz gotovinsko plaćanje, Partnerski restoran odgovoran je za povrat novca u opravdanim slučajevima, a Agent nije odgovoran za povrat novca od strane Partnerskog restorana.
 5. Agent, kao partner Operatora internetskog platnog sustava, i Operator platnog sustava zadržavaju pravo odbiti izvršavanje plaćanja od strane Korisnika, posebno ako postoje sumnje u zakonitost transakcije za koju se vrši plaćanje ili zakonitost samog plaćanja. Agent i Operator platnog sustava mogu odbiti plaćanje iz gore navedenih razloga.
 6. Agent i Operator platnog sustava nisu odgovorni za kašnjenja u prijenosu plaćanja ili odgovora na autorizaciju uzrokovana razlozima koji su nastali nakon što Korisnik podnese nalog za plaćanje, kao ni za nedovršetak ili kašnjenje u prijenosu dospjelih sredstava ili provjeru podataka, osobito uzrokovano davanjem netočnih ili nepotpunih podataka od strane Korisnika koji onemogućuju izvršenje platne transakcije, kao i za kašnjenja koja su posljedica drugih događaja koji su izvan kontrole Agenta ili Operatora platnog sustava.
 7. Partnerski će restoran Kupcu izdati relevantne dokumente koji potvrđuju prodaju u roku predviđenom zakonom.
 8. U slučaju pitanja ili nedoumica, Kupac treba kontaktirati Partnerski restoran telefonom ili e-poštom.

VI Pravo kupca na povlačenje iz ugovornog odnosa

 1. Prije ispunjavanja narudžbe od strane Partnerskog restorana, Kupac može odustati od ugovora bez navođenja razloga, a to se pravo može koristiti sve dok Partnerski restoran ne započne izvršavanje narudžbe.
 2. Kako bi iskoristio pravo na povlačenje iz ugovornog odnosa Kupac se obvezuje obavijestiti Partnerski restoran nedvojbenom izjavom putem telefonskog kontakta s Partnerskim restoranom najkasnije 5 minuta od potvrde narudžbe. Nakon tog vremena, narudžba se ne može otkazati ili promijeniti, osim ako Partnerski restoran ne pristane. Obavještavanje Partnerskog restorana o namjeri odustajanja od ugovora putem e-pošte nije dovoljno za efektivno povlačenje iz ugovornog odnosa.
 3. Ako je Kupac izvršio online plaćanje, sredstva će mu Agent vratiti u roku od 14 radnih dana i 72 sata od trenutka primitka naloga za povrat novca od Partnerskog restorana.

VII Pritužbe

 1. Ako je isporučena narudžba netočna, Kupac će o tome odmah obavijestiti Partnerski restoran telefonom ili e-poštom.
 2. Prigovor Kupca će se razmotriti u roku od 14 dana od primitka obavijesti. O odluci u vezi s pritužbom kupac će biti obaviješten e-poštom.
 3. Prigovor se može podnijeti i u elektroničkom obliku slanjem sadržaja Agentu na adresu kontakt@restaumatic.com ili u pisanom obliku na adresu službenog sjedišta u Poljskoj: Skubacz.pl i/ili Restaumatic.com, to jest, Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345.
 4. Pritužba treba sadržavati podatke Kupca, telefonski broj, adresu e-pošte, datum podnošenja narudžbe, datum izvršenja narudžbe, naznačenu adresu isporuke, korisnikovu prijavu i detaljan opis pritužbe.
 5. Ako su podaci ili informacije navedeni u pritužbi nepotpuni ili ih treba dodatno objasniti, Agent će zatražiti njihovu dopunu prije razmatranja pritužbe. Vrijeme za razmatranje pritužbe se produžuje dok se podaci ne popune od strane Kupca koji podnosi pritužbu.
 6. Agent razmatra pritužbu u roku od 14 dana od dana zaprimanja u ispravnom obliku. Agent može odbiti razmatranje pritužbe podnesenih nakon 90 dana od dana objave razloga pritužbe.
 7. Odluka o pritužbi šalje se samo na adresu e-pošte dodijeljenu Računu Kupca ili na adresu navedenu u samoj pritužbi.

VIII Zaštita osobnih podataka

 1. Detaljne informacije o pravilima obrade osobnih podataka dostupne su na kartici Zaštita osobnih podataka/Privatnost.

IX Završne odredbe

 1. Za ispravnu provedbu usluga potrebno je da Kupac ima pristup internetu, aktivnu adresu e-pošte i telefonski broj.
 2. U pitanjima koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, primjenjuju se odredbe općeg mjerodavnog prava.
 3. Agent zadržava pravo izmjene ovih Pravila. Izmjena Pravilnika stupa na snagu u roku od 2 dana od dana objave. Neprihvaćanje nove verzije Pravilnika jednako je nemogućnosti korištenja web stranice.
 4. Pravilnik ne isključuje niti ograničava nikakva prava Kupca koji je Potrošač, na koja ima pravo prema obveznim odredbama zakona. U slučaju sukoba između odredbi Pravilnika i obveznih odredbi zakona kojima se daju prava potrošačima, ove odredbe imaju prednost.

Administrator i partnerski restoran

Stanje od 2022-05-17

** boris@hotel-amalia.hr**